Årets ES-are och årets ES-kurs

Har du haft en engagerad och otrolig bra lärare? Ställer din klasskompis alltid upp? Vet du någon som bidragit till sektionens utveckling?

Kriterier för de olika kategorierna:

Årets ES:are

Personen har varit betydelsefull för stöd, inspiration, hjälp, utveckling, utmaning och förbättring inom programmet/för sina vänner.

Om student:

Exempelvis:

     - utmärkt sig för goda, kreativa insatser vid Energisystemprogrammet

      -visat engagemang och ansvarstagande samt antagit utmaningar

      -verkat för inspiration, utveckling och förbättring

      -deltagit i sektionens verksamhet

      -tagit ansvar för god kontakt med medstudenter och lärare

      -gjort särskilda insatser till stöd för andra studenter

      -utvecklat entreprenörskap med anknytning till universitetets utbildnings- eller övriga verksamhet.

Om lärare:

Exempelvis:

      -erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisningen

      -erkänd undervisningsskicklighet

      -lyckade pedagogiska insatser

      -receptiv

      -flexibel

      -tagit ansvar för god kontakt med studenter

      -gjort särskilda insatser till stöd för studenter

Årets ES-kurs

En kurs som med god pedagogik, ett genomtänkt upplägg, relevant och välförmedlat innehåll, tydligt syfte och mål, bra examination, återkoppling och uppföljning och ett bra energi- och hållbarhetsperspektiv och/eller ger viktiga verktyg för förståelse och modellering, och är viktig för ES-programmets profil.

Exempelvis:

      -Ämnet och pedagogiken vilar på vetenskaplig grund.

      -Aktiverande undervisningsformer används: kursplanering och undervisning ska utformas från såväl ämnesmässig som pedagogisk kunskap och    med målet att underlätta studenternas självständiga aktiva lärande och ansvarstagande.

      -Tydlig röd tråd och progression finns.

      -Examination och återkoppling utnyttjas väl: Varierande examinationsformer, användning av bedömningskriterier, utformning av skriftliga riktlinjer för självständiga arbeten.

      -Relationen mellan lärare och studenter präglas av samverkan och ömsesidig respekt.

      -Ett tydligt pedagogiskt ledarskap och välfungerande kontakt med institutionen/universitetet.

      -Kontinuerlig uppföljning och återkoppling: All undervisning inom kurser och program ska följas upp och analyseras med avseende på kvaliteten i förhållande till de förväntade studieresultaten för kursen.

      -Samverkan och idéutbyte mellan lärare och student

      -Utvecklar studenternas förmåga att söka, självständigt värdera och kritiskt tolka relevant information samt bedöma ämnesrelevanta företeelser, frågeställningar och situationer

      -Ger studenterna möjligheter, och stöd för, att självständigt och i grupp identifiera, formulera och kreativt lösa olika problem samt muntligt och skriftligt redovisa processen och resultaten

      -Stimulerar utvecklingen av akademiska generiska färdigheter (”läsa, räkna, skriva, experimentera, analysera, argumentera, …”)

      -Stimulerar hänsynstagande till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Sista dag att skicka in sin nominering är den 13 april