Årets ESare och årets ES-kurs!

Har du haft en engagerad och otroligt bra lärare? Ställer din klasskompis alltid upp? Vet du någon som bidragit till sektionens utveckling?
Årets_ESare_ESkurs

Kriterier för de olika kategorierna:

Årets ES:are

Personen har varit betydelsefull för stöd, inspiration, hjälp, utveckling, utmaning och förbättring inom programmet/för sina vänner.

Om student:

Exempelvis:

 •       utmärkt sig för goda, kreativa insatser vid Energisystemprogrammet
 •       visat engagemang och ansvarstagande samt antagit utmaningar
 •       verkat för inspiration, utveckling och förbättring
 •       deltagit i sektionens verksamhet
 •       tagit ansvar för god kontakt med medstudenter och lärare
 •       gjort särskilda insatser till stöd för andra studenter
 •       utvecklat entreprenörskap med anknytning till universitetets utbildnings- eller övriga verksamhet.

Om lärare:

Exempelvis:

 •       erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisningen
 •       erkänd undervisningsskicklighet
 •       lyckade pedagogiska insatser
 •       receptiv
 •       flexibel
 •       tagit ansvar för god kontakt med studenter
 •       gjort särskilda insatser till stöd för studenter

Årets ES-kurs

En kurs som med god pedagogik, ett genomtänkt upplägg, relevant och välförmedlat innehåll, tydligt syfte och mål, bra examination, återkoppling och uppföljning och ett bra energi- och hållbarhetsperspektiv och/eller ger viktiga verktyg för förståelse och modellering, och är viktig för ES-programmets profil.

Exempelvis:

 • Ämnet och pedagogiken vilar på vetenskaplig grund.
 • Aktiverande undervisningsformer används: kursplanering och undervisning ska utformas från såväl ämnesmässig som pedagogisk kunskap och med målet att underlätta studenternas självständiga aktiva lärande och ansvarstagande.
 • Tydlig röd tråd och progression finns.
 • Examination och återkoppling utnyttjas väl: Varierande examinationsformer, användning av bedömningskriterier, utformning av skriftliga riktlinjer för självständiga arbeten.
 • Relationen mellan lärare och studenter präglas av samverkan och ömsesidig respekt.
 • Ett tydligt pedagogiskt ledarskap och välfungerande kontakt med institutionen/universitetet.
 • Kontinuerlig uppföljning och återkoppling: All undervisning inom kurser och program ska följas upp och analyseras med avseende på kvaliteten i förhållande till de förväntade studieresultaten för kursen.
 • Samverkan och idéutbyte mellan lärare och student
 • Utvecklar studenternas förmåga att söka, självständigt värdera och kritiskt tolka relevant information samt bedöma ämnesrelevanta företeelser, frågeställningar och situationer
 • Ger studenterna möjligheter, och stöd för, att självständigt och i grupp identifiera, formulera och kreativt lösa olika problem samt muntligt och skriftligt redovisa processen och resultaten
 • Stimulerar utvecklingen av akademiska generiska färdigheter (”läsa, räkna, skriva, experimentera, analysera, argumentera, …”)
 • Stimulerar hänsynstagande till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Sista dag att skicka in sin nominering är den 1 april 2019

Nomineringar skickas till es-studieratutn.se