Årets ES-are och årets ES-kurs

Har du en klasskompis som alltid ställer upp? Någon som bidragit mycket till sektionen eller kanske en lärare som varit otroligt engagerad? Då ska du nominera dessa till årets ES-are/ ES-kurs!

Kriterier för de olika kategorierna:

 

Årets ES:are

Personen har varit betydelsefull för stöd, inspiration, hjälp, utveckling, utmaning och förbättring inom programmet/för sina vänner.

Om student:
Exempelvis:

 • utmärkt sig för goda, kreativa insatser vid Energisystemprogrammet
 • visat engagemang och ansvarstagande samt antagit utmaningar
 • verkat för inspiration, utveckling och förbättring
 • deltagit i sektionens verksamhet
 • tagit ansvar för god kontakt med medstudenter och lärare
 • gjort särskilda insatser till stöd för andra studenter
 • utvecklat entreprenörskap med anknytning till universitetets utbildnings- eller övriga verksamhet.

Om lärare:
Exempelvis:

 • erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisningen
 • erkänd undervisningsskicklighet
 • lyckade pedagogiska insatser
 • receptiv
 • flexibel
 • tagit ansvar för god kontakt med studenter
 • gjort särskilda insatser till stöd för studenter

Årets ES-kurs

En kurs som med god pedagogik, ett genomtänkt upplägg, relevant och välförmedlat innehåll, tydligt syfte och mål, bra examination, återkoppling och uppföljning och ett bra energi- och hållbarhetsperspektiv och/eller ger viktiga verktyg för förståelse och modellering, och är viktig för ES-programmets profil.

Exempelvis:

 • Ämnet och pedagogiken vilar på vetenskaplig grund.
 • Aktiverande undervisningsformer används: kursplanering och undervisning ska utformas från såväl ämnesmässig som pedagogisk kunskap och med målet att underlätta studenternas självständiga aktiva lärande och ansvarstagande.
 • Tydlig röd tråd och progression finns.
 • Examination och återkoppling utnyttjas väl: Varierande examinationsformer, användning av bedömningskriterier, utformning av skriftliga riktlinjer för självständiga arbeten.
 • Relationen mellan lärare och studenter präglas av samverkan och ömsesidig respekt.
 • Ett tydligt pedagogiskt ledarskap och välfungerande kontakt med institutionen/universitetet.
 • Kontinuerlig uppföljning och återkoppling: All undervisning inom kurser och program ska följas upp och analyseras med avseende på kvaliteten i förhållande till de förväntade studieresultaten för kursen.
 • Samverkan och idéutbyte mellan lärare och student
 • Utvecklar studenternas förmåga att söka, självständigt värdera och kritiskt tolka relevant information samt bedöma ämnesrelevanta företeelser, frågeställningar och situationer
 • Ger studenterna möjligheter, och stöd för, att självständigt och i grupp identifiera, formulera och kreativt lösa olika problem samt muntligt och skriftligt redovisa processen och resultaten
 • Stimulerar utvecklingen av akademiska generiska färdigheter (”läsa, räkna, skriva, experimentera, analysera, argumentera, …”)
 • Stimulerar hänsynstagande till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Sista dag att skicka in sin nominering är den 20 mars 2020

Nomineringar skickas till es.studieratutn.se