Påverkansmöjligheter

Så här fungerar det!
 • En idé eller åsikt dyker upp
   
 • Den framförs till Studierådsordförande
   
 • Idén diskuteras på ett studierådsmöte och reaktionerna leder till en tydligare bild av vad som kan göras. 
   
 • Studierådsordförande undersöker om något mer förarbete eller förberedelser krävs för att frågan ska kunna föras vidare och vilka som behöver blandas in. 
   
 • Programansvariga tillfrågas.
   
 • Frågan tas upp på ett möte med Programrådet, som är ES-programmets högsta beslutande organ. 
   
 • Programrådet tar beslut om hur förändringen ska implementeras, till exempel i form av en förändrad kursplan. 
   
 • Någon från Programrådet, oftast programansvarig eller studierådsordförande, tar kontakt med berörda lärare och studenter för att återkoppla om vad som hänt. 
Uppdaterad: 10 april, 2015