Studenters rättigheter

Visste du att du som student har en hel del rättigheter? Här kan du läsa en sammanfattning av några relevanta riktlinjer som de flesta berörs av vid något tillfälle.

Universitetet är skyldig att följa Högskolelagen. Ibland kan man känna sig förbisedd och nonchalerad i sin kontakt med administration, föreläsare, studierektorer och andra. Då kan det vara bra att veta vad som egentligen gäller och när man har rätten på sin sida. De regler och rättigheter som universiteten satt upp täcker allt från arbetsmiljö, tentamensregler, likabehandling och funktionsnedsättningar. Det finns allt mycket matnyttigt som kan vara bra att känna till för Dig som student.

Vill du läsa mer om vilka rättigheter Du har som student?
För Uppsala universitet finns regler och rättigheter för dig som är student.

Diskrimineringsskydd

Diskriminering och trakasserier är inte tillåtet på något sätt. Alla skall ha rätt till att kunna studera, oavsett kön, etnisk bakgrund, religionstillhörighet, sexuell läggning, politisk tillhörighet, ålder, social bakgrund eller funktionshinder. Ömsesidig respekt mellan studenter, lärare och övriga anställda ska vara en självklarhet. Lärare och anställda har ett särskilt ansvar då de företräder den myndighet som Uppsala Universitet är. Om man har ett funktionshinder kan man ha rätt till hjälpmedel för att ha samma tillgång till undervisning som alla andra.

Vem kan du då vända dig till ifall du känner dig illa behandlad? Förutom studentrepresentanterna i varje klass, studisocialt ansvarig i FET och studiesocialt ansvarig på UTN finns en massa resurser genom Uppsala Universitet.

Arbetsmiljö

Alla som vistas på universitetet har rätt till en god arbetsmiljö, både fysisk och psykisk. På flertalet punkter bör Arbetsmiljölagen gälla även för studenter. God ventilation, ergonomiskt riktig utrustning, säkerhetsutrustning och föreskrifter är exempel på vad man som student kan kräva. Om något inte är till belåtenhet kan du i första hand kontakta våra egna klassrepresentanter  eller Studiesocialt ansvarig för ES-sektionen. Klagomål kan då om nödvändigt föras vidare till högre nivå inom UTN; Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår, programansvariga eller till centrala ombud inom universitetet.

Utbildningsbevakning

Enligt högskolelagen skall studenterna ha rätt att utöva inflytande över utbildningen. Det skall universitetet verka för och vi som studenter ska vara en aktiv del i vidareutvecklingen av utbildningen. Detta innebär att studentrepresentanter ska sitta med i alla beslutande och beredande organ inom universitetets alla nivåer som har betydelse för vår situation.

Vi på tekniska-naturvetenskapliga fakulteten har en egen kår som bevakar våra intressen; Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår. ES-sektionen är dels en del av kåren men har också ett eget, programspecifikt Studieråd där alla ES-studenter ingår och kan ge sina syn punkter på just energisystemprogrammet. Synpunkterna förs sedan fram till UTN, Programsamordnare via sektionens Studierådsordförande och sedan vidare till högre instanser. Läs mer under Studierådet.

Studenterna ska alltid erbjudas att fylla i en utvärdering efter avslutad kurs. Dessutom genomförs andra sorters utvärderingar av exempelvis hela program och arbetsmiljö.

Kursvärderingarna ska sammanställas och resultaten ska vara tillgängliga för studenterna. De ska följas upp och användas i kvalitétsutveckling och resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna ska presenteras vid varje kursstart. Eftersom kursvärderingar är frivilliga för studenterna är det viktigt att kursansvarig institution informerar om och organiserar kursvärderingen för att få en hög svarsfrekvens.

Kursinformation

Slutgiltig kursplan ska finnas tillgänglig senast när kursen öppnar för anmälan för kurser på SLU och “i god tid” före sista ansökningsdatum för kurser på UU.

Kursspråk ska framgå av kursplan.

Information om kurslitteratur ska framgå senast 8 veckor före kursstart på SLU och 5 veckor före kursstart på UU.

Vad som krävs för att bli godkänd på en kurs ska framgå av respektive kursplan. 

Schema

Ett översiktligt schema med obligatoriska moment och prov skall finnas ute 5 veckor före kursstart enligt Uppsala Universitet och 4 veckor före kursstart enligt Sveriges Lantbruksuniversitet. Det definitiva schemat skall ligga 1 v före kursstart. Ansvaret för detta ligger på fakultetsnämnden eller institutionen.

Dessutom ska universitetet eftersträva att ge oss studenter tillgång till exempelvis kurslitteratur i referensexemplar, läsplatser, grupprum och datorkraft. Detta skall man också kunna nyttja även utanför arbetstid som på kvällar och helger.

Tentamen

Om två olika examinatorer har samma kurs bör de samråda om hur tentan ska se ut. Studenterna har rätt att få veta om vilka regler och hjälpmedel som gäller vid tentan och kriterierna ska vara tydliga.

På UU ska examinerande uppgifter såsom tentor och laborationsrapporter rättade och betygsatta inom 25 kalenderdagar eller minst 14 dagar innan en omtentamen. För SLU gäller 15 vardagar och senast 10 dagar innan omtentamen.

Efter en rättad tenta har man rätt att få en förklaring till betyget om man som student inte håller med. Man kan också få en ny rättning i vissa fall. För en kurs som upphört eller genomgått en större förändring skall minst tre provtillfällen ges under en tidsperiod som bör omfatta minst tre terminer.

Uppdaterad: 18 september, 2017